Nordic Waterproofing AS, 12, 34 - Mataki Norge

GARANTIBEVIS

HALOTEN TETTESYSTEM

Systemgaranti%2030%20a%CC%8Ar
Prosjektdetaljer:
Prosjektnavn: Testhus
Prosjektadresse: Veien 3, 1823 Stedet, Norge
Dato for montering: 17-Aug-2018 12:00:00 AM
Gårds- og bruksnummer: 12, 34
Dato ferdig taktekking: 17-Aug-2018 12:00:00 AM
Fylke: Østfold
Ansvarlig utførende:
Firmanavn: Nordic Waterproofing AS
Kontaktperson: Tommy Starmer
Mobilnr.: 90653135
Org. nr.: 123456789
Epost: tommy.starmer@mataki.no
Adresse: Krabbens Brygge 16 A
Poststed: Sarpsborg
Produktvalg:
 • Haloten Plan
 • Haloten Norkraft
 • Haloten Flex
Side 1 av 2         17.08.2018 12:36
Utfyllende har lest og samtykker til Mataki’s betingelser for garantibevis (se side 2).
Dette beviset gjelder ikke som kvittering for varekjøp.
Garantibevis må utfylles maks 3 mnd. etter ferdigstillelse.
mataki_payoff_2

Mataki Haloten Vanntett Funksjonsgaranti

Nordic Waterproofing AS («Selskapet») gir på vilkår tatt inn under følgende garanti («Garanti») for Mataki Haloten Plan, Haloten D-1 og Haloten Norkraft underlagsbelegg («Produkt» eller «Produktet») [dersom dette er kjøpt etter [01.06.2018]].

Vilkår
 1. Selskapet garanterer at Produktet er uten fabrikasjonsfeil som påvirker Produktets vannavledende funksjon i tretti (30) år fra den dagen Produktet er levert fra Selskapet.
 2. Garantien gis til eier av eiendommen der produktet er montert, og følger eiendommen ved eventuell overdragelse.
 3. Garantien gjelder ikke dersom Produktet er montert/brukt i strid med Selskapets til enhver tid gjeldende monteringsanvisning på tidspunktet for montering.
 4. Garantien gjelder kun ved fabrikasjonsjonsfeil og Garantien gjelder ikke ved:
  A. feil montering eller installasjon, jf punkt 3
  B. manglende vedlikehold
  C. feilaktig eller unormal bruk
  D. [bruk til annet formål eller sammen med andre produkter som Produktet ikke er ment brukt sammen med]
  E. endring av, eller skade på Produktet som ikke skyldes fabrikasjonsfeil
  F. ulykke, naturkatastrofe eller andre hendelser utenfor selskapets kontroll
  G. eksponering for unormale værforhold
  H. forandringer eller bevegelser i bygg eller anlegg som Produktet er installert i
  I. kjemiske eller tekniske årsaker som var ukjente på det tidspunktet som Produktet ble levert av Selskapet
  J. Montering/bruk av Produktet på eiendom utenfor Norge
   
 5. Garantien gjelder kun dersom eiendomsinnehaveren skriftlig har reklamert til Selskapet innen tretti (30) dager fra feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Ved reklamasjon skal det legges ved kopi av garantibeviset og faktura på kjøp av Produktet, utstedt av den entreprenøren som har utført arbeidet som involverte Produktet.
 6. Selskapets samlede Garanti mot samtlige eiendomsinnehavere/garanti innehavere med hensyn til Produktet er begrenset til et maksimalt beløp på NOK 3 000 000 per kalenderår målt ut fra tidspunktet for når krav framsettes.
 7. I de tilfeller hvor Garantien gjelder, i henhold til vilkårene ovenfor, forplikter Selskapet seg ved brudd på Garantien til å:
  1) å dekke nødvendige kostnader for å rette feilen gjennom bytte eller reparasjon av det defekte Produktet på eiendommen, inntil et maksimumsbeløp på NOK 200 000 per eiendom, men hvor følgeskader på eiendommen ikke dekkes
  2) å dekke rimelige og nødvendige kostnader til inspeksjons- og utredningskostnader som gjelder feilen, hvor denne bestilles av Selskapet.
   
 8. Selskapets forpliktelse etter Garantien utgjør Selskapets fullstendige ansvar for fabrikasjonsfeil, men begrenser ikke de rettigheter kunden har etter gjeldende lovgivning.
 9. Garantien gjelder ikke direkte eller indirekte tap som skyldes følgeskader som har oppstått på eiendommen. Utskifting eller reparasjon etter Garantien forlenger ikke Garantiens varighet.
Side 2 av 2         17.08.2018 12:36
Utfyllende har lest og samtykker til Mataki’s betingelser for garantibevis (over).
Dette beviset gjelder ikke som kvittering for varekjøp.
Garantibevis må utfylles maks 3 mnd. etter ferdigstillelse.
mataki_payoff_2