Hvor stor lufting må jeg beregne på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak?

Hvor stor lufting må jeg beregne på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak?

03-08-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av tak under oppføring.
Hvor stor lufting må jeg beregne på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak?

Diffusjonsåpent undertak er som kjent en kombinasjon av undertak og vindsperre. Dette er  både vanntett, vindtett og dampåpent, noe som danner et luft- og regntett sjikt. Men hvor stor lufting må man egentlig beregne?

Kombinasjonen av undertak og vindsperre blir stadig mer populært, og egner seg spesielt godt for isolerte skråtak. Det kan også fint brukes både på uventilerte, kalde loft og skråtak som er delvis isolerte med lofttakstoler.

Kombinasjonen av vindsperre og undertak resulterer i et slags forenklet undertak hvor all lufting gjøres direkte under den opplektede tekningen. En opplektet taktekking er en tekning som er montert på lekter og sløyfer. Dette kan eksempelvis være tekninger med skifer, treshingel, flat eller krum takstein, trebord og metallplater. Fordi diffusjonsåpent undertak er tett for inntregning av nedbør og vind utenfra samtidig som den slipper ut dampen innenfra, er det ikke nødvendig å etablere lufting mellom selve undertaket og isolasjonen.

Det betyr at dersom du skal tekke et isolert skråtak, kan du isolere helt opp mot undersiden av undertaket uten å bygge en luftespalte. Dermed kan du isolere samt montere dampsperre langs hele takflaten fra raft til møne. Med raft menes takfoten, altså overgangen mellom nederste del av taket og den utvendige veggen. På denne måten går arbeidet med takkonstruksjonen raskere samtidig som konstruksjonen blir bedre isolert og mer kompakt.  

Mye av jobben er med andre ord gjort når man bruker diffusjonsåpent undertak. Men det er allikevel et par viktige ting å tenke på i forhold til beregning av lufting.

Last ned e-boken: Full introduksjon til undertak

Hvordan reguleres ventilering av taket?

Det er hovedsaklig to grunner til at et tak må være luftet: for å hindre temperaturøkning på taktekkingen slik at du unngå snøsmelting, og for å kunne tørke ut fukt i takkonstruksjonen.

Ventileringen av taket reguleres med luftesjikt av sløyfer og lekter. Luftesjiktet må derfor utformes på en slik måte at inntrengt nedbør og kondensvann på en effektiv måte dreneres bort fra undertaket. På denne måten kan uttørket fukt fra konstruksjonen ventileres bort.

Manglende lufting kan føre til at det oppstår isdannelser og snøsmelting ved raft, noe som igjen kan gi en oppdemning av smeltevann. Smeltevannet kan føre til vannlekkasjer og fuktskader.

Hensikten med sløyfer og lekter

Sløyfer og lekter har som formål å transportere bort byggfukt samt motvirke uønsket snøsmelting på taket. I tillegg skal de sikre taket mot vann og luftlekkasjer utenfra, mer spesifikt skal de sørge for god klemvirkning som følge av riktig monterte sløyfer.

Anbefalt sløyfehøyde i millimeter avhenger hovedsaklig av takvinkel og taklengde. Sløyfehøydene er rundet oppover til den nærmeste dimensjon man kan få ved å kombinere sløyfehøydene 23, 30 og 36 millimeter. ILLUSTRASJON FRA BYGGFORSK tabell 32 

For småhuskonstruksjoner er verdiene i tabellen for taklengde  ≤ 7,5 meter å betrakte som tommelfingerregler. Ved større takflater bør tekningen lektes opp ytterligere. For å være sikker på at sløyfene klemmer skjøtene i undertaket, skal høyden på sløyfene være maksimum 36 millimeter. Fuktinnholdet i sløyfer og sperrer bør være under 20 vektprosent.

På småhus kan man forbedre ventileringen av taket ved hjelp av tverrlufting, med andre ord lufting i lektesjiktet. For å få til dette er det helt nødvendig med spalteåpninger mot det fri, også ved gavlene.

For å oppnå full utnyttelse av luftesjiktet må åpningene mot det fri ved raft, gavl og møne være omtrent like store som sløyfehøyden. Full utnyttelse av luftesjiktet kan være nødvendig i enkelte konstruksjoner, spesielt på steder hvor det er mye snø og lite vind. På mer vindutsatte områder kan åpningene gjerne være mindre. Hver enkelt må vurdere om det er behov for lufting og skjerming mot inndrev.

Dette må du tenke på med hensyn til lufting

SINTEF Byggforsk kommer med flere krav som skal sikre god nok lufting på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak (kilde). Her er det du må tenke på:  
  • Et diffusjonsåpent undertak må ha lufttett overgang fra undertaket og vindsperre og til ytterveggens vindsperre. Undertaket må også avsluttes ut mot kant slik at det blir en åpning for lufting til taktekningen og drenering av inntrengt vann.
  • Dampsperren under isolasjonen skal hindre kondens som følge av damptransport forårsaket av luftlekkasjer opp i taket. Derfor er det viktig at dampsperresjiktet er lufttett i alle detaljer fordi det som oftest er innvendig luftovertrykk oppunder himlingen.
  • I bygninger med høy luftfuktighet, slik som eksempelvis svømmehaller og trykkerier, bør man være forsiktig med å bruke tak med diffusjonsåpent undertak. I slike lokaler bør isolasjonen og dampsperre ligge over bærekonstruksjonen.
  • Skorstein, vinkelrenner, takvinduer, arker og takopplett kan hindre lufting dersom de bryter ned de sammenhengende kanaler fra raft til møne.
  • Det er helt nødvendig å bruke produkter som er spesielt beregnet til kombinerte undertak og vindsperre. For å sikre et luft- og regntett sjikt, også i skjøter, må undertaksproduktene være tilstrekkelig dampåpne (Sd-verdi 0,5 m) og vanntette.
  • I mønet må forbindelsen mellom det kombinerte undertaket og vindsperre i de to takflatene være lufttett.
  • Det bør også være åpning under mønebordet slik at tak får en gjennomgående lufting i mønet, noe som gir mer effektiv lufting av takflatene.
  • Ved tilslutning ved gavlvegg: sørg for å ha ventilasjonsåpninger langs gavlveggen der det er mulig. Dette gir taket krysslufting.
  • Ved avslutning mot høyere vegg: diffusjonsåpent undertak må avsluttes oppunder veggens vindsperresjikt, og i strøk med mye snø kan takluftingen føres opp bak kledningen.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.