konflikter i borettslag.png

3 vanlige konflikter i et borettslag – og hvordan du løser dem

Av Tommy Starmer on 15.06.17 13:28

Nabokrangler kan kanskje ikke unngås, men de kan heldigvis løses. Vi har sett på de vanligste grunnene til at naboen din mister forstanden og hvordan du som styremedlem kan gå frem for å unngå fiendtlige blikk i borettslaget.

Kan du husordensreglene som gjelder i ditt borettslag eller sameie? Disse bør du kunne litt om, spesielt om du sitter i styret. Husordensreglene er nemlig det aller viktigste verktøyet styret benytter for å ta beslutninger. For å unngå konflikter bør alle beboere være klar over hva disse reglene innebærer.

Husordensreglene er derimot ikke alltid en sikkerhet mot nabokrangel, så hva er de vanligste konfliktene som oppstår og hvordan skal styret i et borettslag gå frem for å løse disse?

Tre av de vanligste konfliktene som oppstår i norske borettslag

Vi har tatt en prat med advokat og leder for Juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, om noen av de vanligste henvendelsene de får angående konflikter i borettslag og sameie.

 

1) Sjenerende husbråk og mislighold

Har naboene som bor i etasjen over deg fester hver eneste helg og et uakseptabelt høyt lydnivå? Er det noen som ikke følger ordensreglene som er satt? Eller har du kanskje fått inn klager fra andre beboere i borettslaget?

Da kan du faktisk ta problemet i egne hender. Et borettslag skal naturligvis alltid tillate enkelte fester, men styret kan gripe inn ved sjenerende husbråk. Det er derimot diskutabelt hvorvidt styret plikter å gripe inn ved høylytte fester, og det avhenger så klart av lydnivået på festingen.

Er det et gjentagende problem? Da kan styret gi den andelseieren det gjelder en skriftlig advarsel om at gjentatt mislighold vil bli fulgt opp med salgspålegg, ifølge Burettslagslova § 5-22.  Dersom problemet blir avvist av styreleder, kan du sende en skriftlig henvendelse til styret og be om at saken behandles i et styremøte.

Les også: Hvilket ansvar har du som styremedlem i borettslag eller sameie?
 

Vi anbefaler at du sender en skriftlig klage hver gang misligholdet finner sted, eller at du fører en logg over hvilket regelbrudd som ble begått og til hvilken tid. Om beboeren ikke innretter seg etter å ha blitt gitt flere skriftlige advarsler og det vedtas salgspålegg, er styret nødt til å kunne bevise at de strenge vilkårene er oppfylt ved å legge frem skriftlige advarsler og vitneførsel.

“Det er styret som har ansvar for å melde fra til de beboerne som bryter reglene og samtidig sørge for at regelbruddene er godt dokumentert, altså at de beboerne det gjelder har fått advarsler og at de er bedt om å slutte å misligholde. Det er styret som til syvende og sist må ta affære dersom det ikke bedrer seg, for eksempel ved å be om at leiligheten blir tvangssolgt, “ forteller Leisner.

2) Vedlikehold som skaper uforutsigbare utgifter for beboerne

Styrets viktigste oppgave er å sørge for godt vedlikehold, noe som kan by på uventet store regninger dersom man ikke har nok penger på konto eller ikke får låne av banken.

Er det på tide å bytte taktekkingen og du som styremedlem ser at pengene på felleskontoen ikke dekker dette? Om du bor i et borettslag kan dere søke om lån, mens et sameie er nødt til å ha pengene på konto eller kalle dem inn. Dette kan naturligvis skape stor misnøye blant beboerne.

For å unngå slike utfordringer er det først og fremst viktig at borettslaget eller sameiet har en vedlikeholdsplan for bygget slik at det finnes en tydelig beskrivelse av de viktigste byggtekniske delene og når forskjellige arbeider står for tur – samt god oversikt over de pengene som finnes på konto.


Les ogsåKan du som styreleder i borettslag bli holdt økonomisk ansvarlig? 

 

“Slik jeg har erfart det, er styrets største utfordring å få inn nok penger dersom man ikke har penger på konto. I et borettslag kan man ta opp lån, men i et sameie har man ikke den muligheten. Da er man nødt til å enten ha pengene på konto eller kalle dem inn (ved ekstraordinært store beløp).”

Leisner forklarer at de ofte får forespørsler fra folk som lurer på hvor mye styret kan bestemme i en slik situasjon, hvorvidt styret faktisk kan kalle inn store beløp for å betale vedlikeholdsarbeid og hvor mye generalforsamlingen og årsforsamlingen kan bestemme.

Svaret hans er enkelt: “Styret har full rett og plikt til å fatte alle nødvendige beslutninger for å utføre forsvarlig vedlikehold.”

3) Trær som hindrer for utsikt

Et tre kan være til stor glede for noen – og stor irritasjon for andre. Spørsmål rundt trær og vekster må løses på grunnlag av regler som er satt for borettslaget og eierseksjonssameiet.

Planter i borettslaget eller sameiet er som oftest eid av fellesskapet, og styret er forpliktet til å sørge for at de holdes på et nivå hvor det ikke sjenerer andre.

“Det er innenfor styrets myndighet å holde det nede, og det er opp til styret, eventuelt fellesskapet, å beslutte hvor store og høye trærne skal være i de tilfellene hvor det ikke plager noen. Dette er noe styret beslutter over.”

Dersom det ikke er satt noen regler for trær og busker, skal spørsmålet om hvorvidt et tre er lovlig eller ikke løses på bakgrunn av bestemmelsene i burettslagslova eller eierseksjonsloven.

Les også: 3 tegn på at taket i borettslaget må byttes

Ingen av disse lovene inneholder regler som konkret omhandler trær og hvordan slike problemstillinger skal løses, men det gjelder et generelt prinsipp om at bruken av boligen og fellesarealene ikke skal være til unødvendig ulempe for de andre eierne eller beboerne, ifølge burettslagslova § 5-11 og eierseksjonsloven § 19.

Om fellesskapet i enighet har fattet vedtak om at et bestemt tre skal fjernes eller at det skal få stå, eller om det er fastsatt generelle retningslinjer for slike saker, skal styret forholde seg til det. Styret står derimot ikke like fritt til å ta beslutningen dersom treet befinner seg på et areal andelseieren har fått eksklusiv bruksrett til. Det er likevel verdt å vite at et tre som kan føre til skade eller ulempe for andre beboere kan fjernes som følge av en styrebeslutning. 

Gratis sjekkliste:
Tommy Starmer

Del dine meninger om bloggartikkelen